ងងឹតពណ៌ខៀវ1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) Blue-blindness, trianopia, tritanopsia