ងងឹតពណ៌ក្រហមនិងបែតងនាម
1.
(បច្ចេកទេស) Red green colorblindness, xanthocyanopsia