ងងឹតបន្តិចម្តងៗនាម
1.
(បច្ចេកទេស) (ភាពងងឹតបន្តិចម្តងៗ) Amblypia
គុណនាម
1.
(បច្ចេកទេស) (ដែលងងឹតបន្តិចម្តងៗ) Amblyopic