ងងឹតជិត1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) Farsightedness, presbytia, presbytism (មនុស្សចាស់)
គុណនាម
1.
(បច្ចេកទេស) (ដែលងងឹតជិត) Presbyopic