ងងឹតឆ្ងាយ1.
(បច្ចេកទេស) (ភាពងងឹតឆ្ងាយ) Myopia, near sight, nearsightedness