គ្រុននាម
1.
Ague.
2.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) Fever, pyrexia
▪ ស្មើនឹង​ពាក្យ ៖ ក្តៅខ្លួន
3.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) Fever, febrile
កិរិយាសព្ទ
1.
To have ague;