គ្រុនសន្លិនសន្លប់កិរិយាសព្ទ
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) To have a feverand be in daze.