គ្រុនសន្លប់សន្លិននាម
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) Delirious fever, fever accompanied by delirium