គ្រុនសន្ឋំនាម
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) Delirious fever. pernicious fever