គ្រុនសន្ឋំស្រាលនាម
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) Paratyphoid fever