គ្រុនលោះ1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) Remittent fever
នាម
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) Remittent fever, relapsing fever, recurrent fever, intermittent fever