គ្រុនលោះបួនម៉ោងម្តងនាម
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) Quartan fever