គ្រុនលឿងលស់នាម
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) Intermittent jaundiced fever