គ្រុនលាប់ឡើងវិញនាម
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) Recurrent / relapsing fever