គ្រុនរវើរវាយ1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) Fever accompanied by delirium.