គ្រុនផ្តាសាយធំនាម
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) Flu, influenza