គ្រុនផ្ដាសសាយកិរិយាសព្ទ
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) To have a cold; a cold.