គ្រុនបណា្តលអោយប្រកាច់1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) Convulsive fever