គ្រុននៅពេលមានរដូវ1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) Menstrual fever, premenstrual fever