គ្រុនដាក់ថ្នាំមិនបាត់នាម
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) Refractory fever