គ្រុនញាក់1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) Ague (associated with chills).
2.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) Chill, chilling, fluttering, quavering, sudden chill, trembling, vibration