គ្រុនឈាមនាម
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) Haemorhagic fever, hemorrhagic