គ្រុនជាប់រហូតនាម
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) Continuous fever