គ្រុនចាញ់1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) Malaria
2.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) To feel like one who has high fever.