គ្រុនចាញ់សាហាវនាម
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) Seriuous malaria