គ្រុនចាញ់សន្ឋំ1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) Serious malarial attack