គ្រុនក្រោយពេលសំរាលកូនរួចនាម
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) Puerperal fever