គ្រុនក្តៅនាម
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) Fever, pyrexia
គុណនាម
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) (ដែលគ្រុនក្តៅ) Feverish, febrile