គ្រុនក្តៅស្រួចស្រាវនាម
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) Acute fever