គ្រុនក្តៅលាប់នាម
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) Relapsing fever