គ្រុនក្តៅដោយសាររបួសនាម
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) Traumatic fever