គ្រុនក្តៅដាក់ថ្នាំមិនបាត់នាម
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) Fever resistant to antipyretics