គ្រុនក្តៅជាប់នាម
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) Remittent fever