គ្រុនក្តៅគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់នាម
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) Fever with unknown origin