គ្រុនក្តៅខ្លាំងភ្លាមៗនាម
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) Acute fever