គ្រុនកញ្រ្ជឹលនាម
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) Exanthematic fever