គ្រុកៗ1.
Boiling or bubbling sound.
▪ មើលពាក្យ ៖ គ្រាក់ៗ