គ្រឹះស្ថានសេវាកម្មទំនិញនាម
1.
(បច្ចេកទេស) Merchandising service estabishment