គ្រប់គ្រងគំរោងនាម
1.
(បច្ចេកទេស) (ការគ្រប់គ្រងគំរោង) Project management