គោយន្តនាម
1.
(បច្ចេកទេស) Walking trator, hydrotiller, power tiller