ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនាម
1.
(បច្ចេកទេស) Ministry of commerce