កំរិតវប្បធម៌នាម
1.
(បច្ចេកទេស) Education attainment