កំរិតលក់បង្ខូចតម្លៃនាម
1.
(បច្ចេកទេស) Margin of dumping