កំរិតយល់ដឹងផ្នែកភាសានាម
1.
(បច្ចេកទេស) Language proficiency