កំរិតមិនគ្រប់ខ្នាត▪ ស្មើនឹង​ពាក្យ ៖ ពាក់កណ្តាលស្តង់ដារ