កំរិតព្រំដែននាម
1.
(បច្ចេកទេស) (ការកំរិតព្រំដែន) Demarcation