កំរិតពុលនាម
1.
(បច្ចេកទេស) Degree of toxicity, toxicity