កំរិតពន្ធអប្បរមានាម
1.
(បច្ចេកទេស) (ការកំរិតពន្ធអប្បរមា) Tax minimization