កំរិតផលិតកម្មអតិបរមានាម
1.
(បច្ចេកទេស) Mximum production level