កំរិតប្រើថ្នាំមិនត្រូវហួសនាម
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) Maximum permissible dose